W BIEGU

Regulamin cateringu dietetycznego


Definicje

Definicje, które zostały użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego

2. Sprzedawca : CENTRUM YETI Piotr Jaworski NIP: 7772417560

3. Klient – osoba fizyczna (osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z produktów lub usług Sprzedawcy.

4. Produkt – zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności 100 do 3000 kcal dostarczany klientowi codziennie, dieta na weekend dostarczana jest jednocześnie na dwa dni.

5. Serwis internetowy – serwis internetowy wraz jego subdomenami

6. Formularz internetowy – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiającym dokonanie rejestracji

7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiającym dokonanie zamówienia

8. Umowa – umowa sprzedaży lub świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Produktu, zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość

9. Cennik – cennik Produktów / Usług dostępny na stronie Serwisu internetowego

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Serwisu internetowego (Formularza zamówienia), poczty elektronicznej lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

11. Usługa – usługa przygotowania i dostarczania posiłków lub soków wskazanych szczegółowo na stronie Serwisu internetowego w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie zawartej zgodnie z Regulaminem.

12. Strefa dowozu – obszar dostawy Usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres, Klient zostanie o tym poinformowany.

13. Podmiot zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

14. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, inny aniżeli ustawowo dzień wolny od pracy.

Wymagania techniczne korzystania z serwisu internetowego

Korzystanie z Serwisu internetowego wiąże się z następującymi wymaganiami technicznymi po stronie Klienta:

1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu

2. Dostęp do poczty elektronicznej

3. Przeglądarka internetowa Internet Explore, Firefox, Chrome, Opera, Safari

4. Wyłączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz javascript
Zasady zamawiania produktu

1. W celu skorzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego, należy dokonać rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu oraz ustala hasło umożliwiające dostęp do konta Klienta, w przypadku osób fizycznych Klient potwierdza swoją pełnoletność oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Klient może posiadać tylko jedno konto i może korzystać tylko z własnego konta. Podane przez Klienta dane muszą być prawdziwe i aktualne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku zmiany, poprzez Panel Klienta po zalogowaniu się na stronie. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.

2. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie internetowym, w szczególności poprzez nieujawnienie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiającym zalogowanie się do jego konta w Serwisie internetowym lub pozostawieniem zalogowanym do swego konta w Serwisie internetowym mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Proces zamówienia przez serwis internetowy zaczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia znajdującego się w zakładce "Zamów". Klient wybiera:

• rodzaj diety

• kaloryczność

• okres zamówienia

• ilość dostarczonych zestawów,

oraz podaje:

• dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. dane personalne oraz adres dostawy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku przekazania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych, nieprawdziwych informacji. Po wyborze powyższych, Klient potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązuje się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty.
Realizacja zamówienia

1. W przypadku zamówień złożonych i opłaconych do godziny 11:00 przed południem, realizacja zamówienia nastąpi od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia, a w innych wypadkach realizacja zamówienia nastąpi do trzeciego dnia roboczego.

2. Dostawy realizowane są od niedzieli do piątku w godzinach od 16:00 do 9:00, z tym, że w piątek dostarczane są Produkty na dwa dni (sobotę i niedzielę), jeśli okres abonamentu obejmuje te dni. Sprzedawca ma prawo do zmiany godzin dostawy w trakcie trwania zamówienia.

3. Identyfikacja Klienta odbywa się za pomocą spersonalizowanego numeru Klienta, który umieszczany jest na etykiecie adresowej na torbie.

4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca wysyła Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi jego potwierdzenie albo w przeciągu 12 godzin od chwili otrzymania zamówienia przekazuje zastrzeżenia co do treści Zamówienia. Zamówienie zostaje potwierdzone, jeżeli zawiera dane pozwalające na identyfikację zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt, okres abonamentowy, a Klient udzielił wszystkich wymaganych zgód.

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Klientowi oświadczenia o przyjęciu Zamówienia.

6. Umowa jest zawierana na czas określony i ulega wygaśnięciu z upływem okresu na jaki została zawiązana.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

• złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację,

• bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu,

• braku dokonania płatności za zakupiony produkt.

• rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Koszt dowozu poza w/w strefami ustalany jest indywidualnie z Klientem.

9. W przypadku gdy zamówienie nie mogło być zrealizowane w pierwszym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ustali wraz z Klientem nowy termin dostawy.

10. Klient ma prawo wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia (na czas nie dłuższy niż 7 dni) po wcześniejszym powiadomieniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, podczas których dostawa była przerwana.

11. W przypadku dokonania przez Klienta zmiany Produktu na inny o wyższej cenie w trakcie realizacji zamówienia – Klient zobowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny Produktu.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu w przypadku braku możliwości lub znacznego utrudnienia dokonania dostawy Produktu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w tym na skutek wystąpienia siły wyższej.

13. W przypadku błędnie podanych przez Klienta szczegółów adresu dostawy lub w przypadku braku prawidłowego oznakowania numerem domu/bloku/kamienicy (wyjątkiem jest przesłanie przez Klienta poprawnej pinezki lokalizacyjnej adresu dostawy), przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony, jeśli pomimo podjęcia próby doręczenia nie było to możliwe ze względu na powyżej wskazane okoliczności. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

14. Dostawa Produktu dokumentowana jest każdorazowo w drodze zdjęcia.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu w przypadku, przywłaszczenia Produktu przez osobę trzecią po dokonaniu dostawy.

16. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany posiłków oraz zmiany ich nazewnictwa w ramach realizowanego Zamówienia, w odniesieniu do wcześniej udostępnianego jadłospisu.
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Sprzedawca informuje, że z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia Produktu – na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi.

2. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wymagane jest, pod rygorem nieważności, wysłanie skanu podpisanego oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zdrowadomowa.pl

3. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od całości Umowy bez podawania przyczyny w terminie do godziny 12:00 najpóźniej na 2 Dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia ealizacji Zamówienia wskazanym w przyjętym Zamówieniu, a w przypadku niedochowania ww. terminu odstąpienie jest skuteczne na przyszłość, w zakresie Usługi od 2 Dnia roboczego licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczeniu, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

5. Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z działem Serwisu internetowego oraz ze świadczeniem Usług Klienta można złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zdrowadomowa.pl

2. Reklamacje związane z realizacją umowy, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia nieprawidłowości w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania dostawy. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy, w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12:00 w dniu, w którym miała zostać zrealizowana dostawa. Zgłoszenie dokonane przez Klienta po upływie w/w terminu będzie pozostawione bez rozpatrzenia.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer telefonu, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnej dostawy, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji, ewentualnie dołączyć dokumentację fotograficzną.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji.
Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym celów, zakresu, podstaw i zasad ich przetwarzania wskazane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu internetowego.
Postanowienie końcowe

1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym zmian związanych z wystąpieniem: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany w Regulaminie są wiążące dla Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o dokonanych zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Zdrowa - Domowa - Kuchnia

tel. 531 203 171   |   tel. 570 241 696
kontakt@zdrowadomowa.pl
mBank 05 1140 2004 0000 3802 7515 9878